To bardzo ważny dokument dla wszystkich pacjentów cierpiących z powodu bólu, regulujący organizację leczenia bólu w Polsce  – mówił wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz o projekcie rozporządzenia dotyczącego leczenia bólu w Polsce. Będzie ono określało standard organizacyjny opieki zdrowotnej w zakresie leczenia bólu.

Na ten temat wiceminister mówił podczas dzisiejszego (29 listopada 2017 roku) briefingu wraz z ekspertami – Jarosławem Woroniem z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Szymonem Chrostowskim, prezesem Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” oraz Jerzym Gryglewiczem z Fundacji Eksperci dla Zdrowia.

- Rozporządzenie określi standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznania, leczenia, monitorowania bólu – niezależnie od jego przyczyny, realizowanych w podmiotach leczniczych. Będzie aktem wykonawczym, dającym gwarancję realizacji uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym. W przypadku udzielania tych świadczeń zdrowotnych podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu. Cały proces rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, będzie się opierał na aktualnej wiedzy medycznej i  wytycznych lub zaleceniach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu – wyjaśnił wiceminister Marek Tombarkiewicz, przedstawiając  nowy projekt.

Prawo do leczenia bólu

Rozporządzenie zagwarantuje skuteczną realizację prawa do leczenia bólu – zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej – wszystkim chorym, którzy cierpią z powodu bólu, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na źródło tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

W dokumencie będzie określony zakres niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem w zakresie odczuwania bólu, badań diagnostycznych, we wszystkich podmiotach leczniczych w całym kraju.

Rozporządzenie nakłada na podmioty lecznicze (szpitale, poradnie specjalistyczne, poradnie POZ oraz ratownictwo medyczne) obowiązek mierzenia stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.

Dokument gwarantuje realizację nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Chodzi o następujące przepisy ustawy:

„Art. 20  „2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.”;

„Art. 20a. 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.  2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.”.

Szpital bez bólu

- Dzisiaj możemy mówić o przełomie – powiedział Szymon Chrostowski. – Z projektem Szpital bez bólu, który prowadzi Polskie Towarzystwo Badań na Bólem, jestem związany już od wielu, wielu lat. Obserwuję, w jaki sposób system zmienia się, w jaki sposób zmienia się podejście lekarzy, szpitali do leczenia bólu, ale to ciągle było za mało. Dopiero zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdzie udało się wyprowadzić sformułowanie, że tylko pacjent terminalny ma prawo do leczenia bólu, i udało się również wprowadzić zapis, który mówi, że każdy podmiot, który świadczy usługi lecznicze, ma obowiązek leczenia bólu, stworzyły pewnego rodzaju środowisko do tego, żeby pacjent przeciwbólowo został zaopatrzony i zaopiekowany w pełni.

Karta monitorowania bólu

Wprowadzone zostało więc kolejne narzędzie – dzięki rozporządzeniu, karcie leczenia,  monitorowania bólu możemy w pewien sposób  mieć pewność, że lekarz będzie miał jasny i czytelny, bardzo prosty przewodnik po tym, w jakim sposób zlokalizować, zdiagnozować ból, ocenić jego natężenie, w ten sam sposób odpowiednio zaopatrzyć w leki pacjenta.

- To, co wydaje się najważniejsze to to, że projekt rozporządzenia dotyczy leczenia bólu na wszystkich szczeblach ochrony zdrowia: w podstawowej opiece zdrowotnej, poradnictwie ambulatoryjnym, leczeniu szpitalnym, ale również przez zespoły ratownictwa medycznego – wyjaśnił Jerzy Gryglewicz. – Zrywamy z tym, że ból jest tylko elementem wtórnym  związanym z leczeniem podstawowej choroby. To, co wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, to przede wszystkim podniesienie świadomości, że leczenie przeciwbólowe musi być leczeniem zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. A odpowiednie wdrożenie leczenia przeciwbólowego to również zmniejszenie liczby innych świadczeń.

 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia jest zwieńczeniem dwuletniej współpracy Ministerstwa Zdrowia z Polskim Towarzystwem Badania Bólu, Parlamentarnym Zespołem  ds. Praw Pacjentów, Koalicją na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”  oraz  Fundacją Eksperci dla Zdrowia na rzecz poprawy jakości opieki przeciwbólowej w Polsce.

- To, że ból nie jest leczony optymalnie, wiemy od wielu lat i tak naprawdę wszystko to, co stało się w zakresie legislacji w ciągu ostatnich dwóch lat, jest ogromnym kamieniem milowym i ogromnym postępem dla polskiego pacjenta, który cierpi z powodu bólu – podsumował Jarosław Woroń. – To wszystko, co stało się już w legislacji – zmiany w zakresie chociażby ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – poprawiło sytuację.

Obowiązujące akty prawne, niejako wymuszają – w dobrym tego słowa znaczeniu – prawidłowe postępowanie z pacjentem, że pacjent w każdym momencie swojego pobytu w jakimkolwiek miejscu udzielania świadczeń medycznych będzie miał ze sobą dokument, który jednoznacznie przedstawi jego historię chorowania w bólu – to jest coś, co poprawia efektywność i jakość leczenia.

- Dzisiaj mówimy, że nie musi boleć i wychodzimy temu naprzeciw. Wychodzi temu naprzeciw Ministerstwo Zdrowia i myślę, że przede nami oczywiście jeszcze dużo pracy, ale to bardzo dobra jaskółka, która świadczy o tym, że myślimy o leczeniu pacjenta w sposób kompleksowy, holistyczny – dodał Szymon Chrostowski.


Źródło: www.mz.gov.pl