Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu. NRL zwraca uwagę, iż dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej jest istotnym elementem realizacji zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. „Niezapewnienie skutecznego systemu leczenia bólu oznacza niewywiązanie się Państwa z ciążącego na nim obowiązku wynikającego między innymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – podkreśla samorząd lekarski.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, iż opieka przeciwbólowa powinna być świadczona w ramach Poradni Medycyny Bólu, Oddziału Medycyny Bólu, zaś pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych o różnym profilu winni mieć zapewniony dostęp do konsultacji w ramach Szpitalnego Zespołu Konsultującego Przeciwbólowo.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że według zaleceń Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) zastosowanie wielokierunkowego leczenia pozwala nie tylko na zmniejszenie bólu, ale głównie na poprawę jakości życia pacjentów z bólem przewlekłym, i to zarówno leczonych w warunkach stacjonarnych jak i przyjmowanych ambulatoryjnie.

Zdaniem NRL w ramach świadczeń przeciwbólowych powinien być realizowany wielokierunkowy model leczenia bólu, obejmujący wykonywanie zabiegów z zakresu: anestezjologii (blokady), wysokospecjalistyczne procedury (tj. zabiegi neurodestrukcyjne) oraz farmakoterapii, fizykoterapii (neuromodulacyjna, rehabilitacyjna) czy psychoterapii.