Minister zdrowia wydał  nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,  określające między innymi mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w ramach umowy z NFZ już od września 2015w kwocie średnio 300 zł na etat . Jak podkreśla resort w komunikacie, decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadczenia, umiejętności i kompetencji jako kryterium;

Czytaj: MZ: z wrześniową wypłatą pielęgniarki dostaną ok. 300 zł podwyżki >>>

Minister zdrowia zapowiedział także nowelizację rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie doprecyzowania kwalifikacji i liczby pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach, a także wydanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Natomiast prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. 

Zapowiadanymi podwyżkami wynagrodzeń zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada podjęcia działań w celu zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które w perspektywie nie dłuższej niż 5 lat (to jest do końca 2020 roku) pozwoli wraz ze wzrostem wynagrodzeń, o których mowa wcześniej, na uzyskanie średniego wzrostu wynagrodzenia w przeliczeniu na etat pielęgniarki i położnej w wysokości 1.500 zł brutto (to jest w okresie 1 września 2015 – 31 grudnia 2020).

Ministerstwo Zdrowia w dialogu ze środowiskiem rekomenduje także celowość włączenia pielęgniarki i położnej także do obszaru badań naukowych i wdrożeniowych jako wyraz awansu zawodowego, ale także wzorem krajów rozwiniętych jako dodatkowe źródło dochodu.

Poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt to zadanie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl