Zadaniem nowego pełnomocnika ma być inicjowanie, planowanie i realizacja działań zmierzających do utworzenia Agencji Badań Medycznych (ABM). Sierpiński ma koordynować i monitorować prace związane z przygotowaniem podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia ABM.

Nowy pełnomocnik ma także przygotować propozycje odnośnie siedziby i wyposażenia nowej placówki. Pełnomocnik ma przedstawić ministrowi zdrowia oceny lub wnioski związane z realizacją zadań, ale także projekty aktów prawnych regulujących utworzenie i funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych.

Projekt ustawy o Agencji we wrześniu

Projekt ustawy powołującej Agencję Badań Medycznych (ABM) – jak w ubiegłym tygodniu podał minister zdrowia Łukasz Szumowski – ma być gotowy po wakacjach i trafi do konsultacji.

Minister podkreślał, że ABM ma być wzorowana na brytyjskiej Medical Research Council. Ma mieć trzy piony. Pierwszy będzie zajmował się przyznawaniem grantów dla naukowców na realizację projektów badawczych. Drugi ma realizować badania naukowe zlecane przez administrację.

Szef resortu wyjaśnił, że gdyby chciał mieć informacje np. na temat wpływu smogu na zdrowie mieszkańców z danego obszaru, to zwrócił by się właśnie do tego pionu Agencji. Pion ten mógłby realizować rządowe zlecenia badań epidemiologicznych. W gestii trzeciego pionu ABM byłaby realizacja badań własnych Agencji.

Prace Agencji mają być – według Szumowskiego – częściowo finansowane z odpisu Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister wskazał, że obecnie NFZ już finansuje część badań klinicznych, gdyż są one realizowane w ramach terapii realizowanych w ramach kontraktów z Funduszem.