W wykazie prac legislacyjnych rządu zamieszczono projekt uchwały, z którego wynika, że drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym rząd upoważnił ministra zdrowia, by kupował określone środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych. Środki te nie będą musiały mieć certyfikatu CE.

Z projektu wynika, że środki te będą mogły być udostępniane przed zakończeniem oceny zgodności i bez umieszczenia oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przewidziano też możliwość dopuszczenia do obrotu środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych, które nie są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a są dopuszczone w innych państwach.

Czytaj też: Leczenie "zwykłych" chorych bardzo ograniczone >

Takie rozwiązanie ujęte jest w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19.