Jak poinformował Zbigniew Wiatr, dyrektor ds. rozwoju w Magellan SA, w ostatnim roku zmniejszył się udział szpitali o dodatniej rentowności netto. - To zła wiadomość dla podmiotów tworzących, które będą zmuszone do podejmowania decyzji o pokryciu ujemnego wyniku finansowego, będącej konsekwencją zasad wprowadzonych przez ustawę o działalności leczniczej – dodał.

Zbigniew Wiatr podkreślił, że zauważalna jest tendencja ogólnego pogarszania się rentowności na poziomie województw. W 2014 roku nie wygenerowano straty tylko w 5 województwach (lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Dla porównania w 2013 roku było to 8 województw. Tylko w trzech regionach odnotowano poprawę wskaźnika. Negatywne tendencje w największym stopniu można zaobserwować w warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim.

Jak wynika z raportu Magellana, strat nie generują jedynie jednostki podległe uczelniom medycznym. W 2014 roku wyraźnie pogorszyła się za to średnia rentowność szpitali MSW. Najwięcej problemów stwarzają jednak szpital samorządowe.

Po 2013 roku, w którym zobowiązania szpitali zmalały, głównie wskutek przekształceń, obecnie szpitale korzystają z taniego pieniądza na rynku finansowym i stosują taktykę „ucieczki w przód”, zamieniając zobowiązania wymagalne na niewymagalne z dłuższym terminem zapadalności.

Czytaj: Lubelskie: 66 mln zł zobowiązań wojewódzkich szpitali wobec firm pożyczkowych>>>

Z kolei Jerzy Gryglewicz, ekspert w zakresie ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego, przedstawił finansowe skutki pakietu onkologicznego. Wskazał między innymi na obniżenie wyceny świadczeń związanych z hospitalizacją pacjentów w oddziale onkologicznym oraz obniżenie wyceny procedur diagnostycznych w onkologii w ramach tzw. pakietów.

- Pakiet onkologiczny wpłynie na znaczący spadek przychodów szpitali onkologicznych (o 10-30 procent). Znacznie wzrosną natomiast przychody niepublicznych placówek onkologicznych (o 10-60 procent) oraz można spodziewać się zmian w przychodach jednostek wieloprofilowych powiatowych i wojewódzkich – powiedział Gryglewicz.

Na sytuację finansową szpitali wpłynie również konieczność dostosowania budynków szpitalnych do aktualnych wymogów. Mimo że termin przeprowadzania niezbędnych zmian został wydłużony do końca 2017 roku, dla wielu szpitali będzie to dużym wyzwaniem. Średni wiek budynku szpitala samorządowego to 42 lata, szpitali klinicznych i instytutów – 48 lat.

- Wydatki  oszacowane  na poziomie 5 mld zł rocznie w skali kraju powinny skutkować odczuwalnym ustabilizowaniem się i stopniową poprawą stanu infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia lub przynajmniej nie pogarszaniem się tego stanu – dodał Jerzy Gryglewicz.

Nie przewiduje się jednak, aby w 2015 i przyszłym – 2016 roku do systemu wpłynęły żadne znaczące dodatkowe środki finansowe (dotacje na przekształcenia czy wyższa składka), co poprawiłoby kondycję finansową placówek medycznych.