Pytanie

Czy obowiązek prowadzenia elektronicznych list oczekujących dotyczy również świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
 
Odpowiedź

Zgodnie z przepisami art. 5 pkt 1 i pkt 36 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, jako udzielane w warunkach innych niż całodobowe lub całodzienne oraz niebędące jednocześnie podstawową opieką zdrowotną, kwalifikować należy do świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Te ostatnie zaś związane są zarówno z obowiązkiem prowadzenia list oczekujących na udzielanie świadczeń i przekazywania informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i z obowiązkiem umożliwienia pacjentowi umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 u.ś.o.z. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak stanowi z kolei art. 23 u.ś.o.z., świadczeniodawca, o którym mowa wyżej (tj. udzielający świadczeń szpitalnych oraz świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej), przekazuje co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o prowadzonych listach oczekujących na udzielanie świadczeń. Co istotne również, zgodnie z art. 23a u.ś.o.z. świadczeniodawca prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczenia jest obowiązany, począwszy od 1 stycznia 2013 roku, umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

W tym miejscu wskazać należy, iż przez ambulatoryjną opiekę zdrowotną, o której mowa w art. 20 u.ś.o.z., rozumieć należy, po myśli art. 5 pkt 1, udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Świadczeniem zaś specjalistycznym jest, zgodnie z definicją art. 5 pkt 36, świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Konkludując zatem, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to świadczenia udzielane przez świadczeniodawców na rzecz osób niewymagających leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych za wyjątkiem świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Odnosząc powyższe ustalenia w zakresie obowiązującego stanu prawnego do treści sformułowanego pytania przyjąć należy, iż świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, jako udzielane w warunkach innych niż całodobowe lub całodzienne oraz niebędące podstawową opieką zdrowotną, kwalifikować należy do świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Te ostatnie zaś związane są zarówno z obowiązkiem prowadzenia list oczekujących na udzielanie świadczeń i przekazywania informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i z obowiązkiem umożliwienia pacjentowi umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.
 
Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>


Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.