Chodzi o dostęp do pytań z egzaminów LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego), LDEK (Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) oraz PES (Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego). 

„Zapewniam wszystkich zainteresowanych, szczególnie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zdobywają uprawnienia zawodowe bądź podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji, że Naczelna Izba Lekarska podejmie wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do uchylenia tej decyzji, która naszym zdaniem, po jednoznacznym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, nie ma żadnych podstaw prawnych’ – stwierdza w piśmie do lekarzy i lekarzy dentystów prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. 

 

Odmawiając dostępu do pytań,  dyrektor CEM powołał się na przepis, który dotyczy tajności pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES w fazie przedegzaminacyjnej. 
„Na tym etapie – ze zrozumiałych i oczywistych względów – pytania są tajne, nie mogą być przed egzaminem znane nikomu poza gronem osób biorących udział w ich przygotowywaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu. Tajność ta nie rozciąga się natomiast na fazę po zakończeniu danego egzaminu, kiedy testy stają się informacją publiczną i powinny być dostępne” – argumentuje prezes NRL.

Hamankiewicz przypomina także, że stanowisko środowiska lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie dostępu do testów egzaminacyjnych z egzaminów, które już się odbyły, najlepiej oddaje apel nr 16 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 roku, w którym zjazd zwrócił się do ministra zdrowia o podjęcie działań mających na celu przywrócenie jawności pytań i odpowiedzi z egzaminów LEK, LDEK oaz PES. 

„Można żywić nadzieję, że minister zdrowia rozpatrując nasze odwołanie weźmie pod uwagę zarówno fakt, że decyzja dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych nie ma podstaw prawnych jak i wolę Krajowego Zjazdu Lekarzy” – czytamy w piśmie prezesa NRL.

Naczelna Rada Lekarska zachęca także lekarzy, aby wystąpili do Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskami o udostępnienie pytań egzaminacyjnych w trybie dostępu do informacji publicznej. 
„Znaczna liczba napływających wniosków może bowiem dobitnie pokazać, że temat jest dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów naprawdę ważny oraz, że jako grupa zawodowa mamy prawo czuć się pokrzywdzeni tym, że nie mamy dostępu do pytań ze swoich egzaminów zawodowych, podczas gdy inne zawody, w tym np. prawnicze zawody zaufania publicznego, mają dostęp do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych.” – przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.Źródło: www.nil.org.pl