Odpowiedź

Przepisy prawa nie zabraniają stosowania przez lekarza do leczenia pacjentów próbek dostarczanych przez podmioty odpowiedzialne (firmy farmaceutyczne), jednakże próbki te podlegają ewidencjonowaniu, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f.

Uzasadnienie

W zakresie przekazywania próbek produktów leczniczych należy wskazać, iż zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 4 u.p.f oferowanie lekarzom próbek jest rodzajem reklamy produktu leczniczego i podlega restrykcjom określonym w tej ustawie.
Po stronie lekarza, który ma możliwość zastosowania do leczenia pacjentów próbek, o ile leczenie odbywa się w podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, istnieje obowiązek ewidencjonowania tych próbek przez aptekę szpitalna, aptekę zakładową lub dział farmacji (art. 54 ust. 4 u.p.f.). Warunki otrzymania próbek określa natomiast art. 54 ust. 3 u.p.f.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie