Obowiązki takie wprowadziło opublikowane w piątek wieczorem i obowiązujące od soboty 8 sierpnia rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jego paragraf 2 w punkcie 2 mówi, że do odwołania osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej (spoza strefy Schengen) w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

  • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa
  • w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
  • zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

Osoba taka jest też zobowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >

Rozporządzenie zawiera jednak zastrzeżenie, że kwarantanna ulega zakończeniu po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie informatycznym negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

Punkt drugi paragrafu 2, wprowadzający obowiązek kwarantanny odwołuje się do pierwszego punktu tego paragrafu, który mówi, że do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Oznacza to, że rozporządzenie wprowadza pewne ograniczenia w przekraczaniu granic Polski (lądowych, morskich i powietrznych), ale nie dla obywateli krajów należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), krajów umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej. Natomiast nowe rozporządzenie może utrudnić ruch przyjazdowy z niektórych, głównie dalekich kierunków. 

W wyjaśnieniu opublikowanym na swojej stronie internetowej w sobotę 8 sierpnia Straż Graniczna przypomina, że od połowy czerwca nie są prowadzone kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. Oznacza to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Jednak obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE.

Dane osób na kwarantannie, osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem będą miały m.in. organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, operatorowi pocztowemu, straży pożarnej i Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czytaj także: COVID-19 - od soboty nowe ograniczenia krajowe i regionalne>>