Zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra nowo powołany zespół ma do końca sierpnia opracować kwalifikacje i zadania zawodowe dla zawodu podiatra specjalisty kompleksowo zajmującego się leczeniem stóp.

Skład Zespołu

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, obecnie to Piotr Bromber
 2. zastępca przewodniczącego – dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 3. członkowie:
 • konsultant krajowy w dziedzinie angiologii,
 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
 • dwóch przedstawicieli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 • przedstawiciel Stowarzyszenia Podiatrów i Podologów,
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Podologicznego,
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Pierwsze posiedzenie zespołu zostanie zwołane nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, czyli od 8 czerwca. Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 br. Zarządzenie traci moc z dniem 1 września 2022 br. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenie.

 

 

Podiatra – lekarz, którego nie ma

Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń stopy, kostki i kończyn dolnych, a podiatra to lekarz i chirurg, który zajmuje się leczeniem przypadków podiatrycznych. Jednak lekarz podiatra jest specjalistą, który w Polsce nie ma uregulowania prawnego. Obecnie nie istnieje specjalista, który według prawa, jak i kierunku medycznego posiadałby taki tytuł i był kimś więcej niż podolog, który swoje umiejętności i kompetencje uzyskał na kierunku kosmetologia zdobywając uprawnienia do wykonywania zawodu zdobywając dyplom licencjacki bądź magisterski, ani lekarz chirurg ortopeda, który ukończył studia medyczne i posiada uprawnienia do leczenia. Z tym, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych uwzględnia zawód podiatra