Do porozumienia na rzecz realizacji tego instrumentu przystąpiło 25 partnerów samorządowych. Porozumienie zawarto 29 czerwca 2015 w Ostromecku.

Samorządy, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przejmują zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to ważna część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pula środków, która trafi do regionu w ramach całego RPO, to prawie 9,5 miliarda złotych. Trwają intensywne prace nad uszczegółowieniem tego dokumentu.

- Celem realizowanej przez samorządowe władze województwa polityki terytorialnej jest odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów i wzajemnych zależności. Dla okresu programowania 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Chodzi o realizację przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych danych obszarów – mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Po negocjacjach z Komisją  Europejską i zatwierdzeniu w grudniu 2014 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad ustanowieniem ZIT-u bydgosko-toruńskiego tzw. instytucją pośredniczącą. Podczas szeregu spotkań i negocjacji ustalono zakres zadań, które samorząd województwa, jako instytucja zarządzająca RPO, przekaże do wykonania instytucji pośredniczącej. 

Czytaj: Dolnośląskie: pracodawcy apelują o udział biznesu we wdrażaniu ZIT-ów >>>

Ustanowienie ZIT instytucją pośredniczącą otwiera drogę do wydatkowania środków z nowej, unijnej perspektywy finansowej. Instytucja pośrednicząca będzie uczestniczyć we współtworzeniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT, ogłaszać nabory wniosków, uczestniczyć w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych projektów oraz dokonywać wyboru projektów do dofinansowania przed zatwierdzeniem ich przez samorząd województwa.  

W ramach wszystkich środków z RPO na inwestycje w ochronie zdrowia przeznaczone będzie w województwie kujawsko-pomorskim około 112 mln euro. Sfinansowane zostaną projekty dotyczące między innymi rozbudowy szpitali o nowe oddziały i modernizacji istniejących. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne).