Podczas szkolenia zostaną omówione kategorie kosztów i przychodów podatkowych i ich zróżnicowanie względem zasad prezentacji kategorii wynikowych w świetle przepisów prawa bilansowego. W tym zakresie omówione zostaną również zasady ustalania i rozliczania przejściowych i trwałych różnic pomiędzy dochodem ustalonym na podstawie przepisów rachunkowości, a dochodem podatkowym. Prelegent omówi zagadnienia związane z wypełnianiem deklaracji CIT przez niepubliczne i publiczne (SPZOZ-y) podmioty lecznicze.

Zakres szkolenia obejmie także trwałe i przejściowe różnice w ustalaniu dochodu do opodatkowania w podmiocie leczniczym, podatkową i księgową wartość aktywów i pasywów podmiotu leczniczego i wdrożenie skutecznego modelu zarządzania zgodnością. 

Adresatami szkolenia są osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego i rozliczenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego CIT w niepublicznych i publicznych podmiotach leczniczych.

Zaproszenie na szkolenie>>>

Prowadzącą podczas szkolenia będzie dr Aleksandra Szewieczek wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aleksandra Szewieczek prowadzi wykłady i ćwiczenia z rachunkowości finansowej podmiotów leczniczych, rachunku kosztów w podmiotach leczniczych i wyceny świadczeń zdrowotnych na kierunku studiów finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Jest autorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów w ochronie zdrowia, w tym również wydawanych przez Wolters Kluwer. Jest wieloletnim praktykiem zarządzania publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi, ekspertem z zakresu analizy i oceny aspektów finansowych i niefinansowych funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym rachunku kosztów podmiotów leczniczych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych na rzecz AOTMiT.

Udział w szkoleniu dla klientów Wolters Kluwer jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl