Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych niejednokrotnie następuje w sposób dynamiczny, dlatego też konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, konieczna była więc zmiana obecnego stanu prawnego. W dniu 22 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie upraszczające proces zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz. U. poz. 1437), w przypadku potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub wystąpienia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, lub wystąpienia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zakaźnej lub ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, Minister Zdrowia może zawrzeć umowy w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi z pominięciem trybu konkursowego z wyznaczonymi przez siebie podmiotami. Do podmiotów tych należą szpitale i oddziały zakaźne zapewniające izolację i leczenie osób chorych na choroby zakaźne oraz zapewniające całodobowo konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz poradni i punktów konsultacyjnych w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych.

Wprowadzenie zmian jest uzasadnione zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz oceną ryzyka dokonaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ocena ta wskazuje na istnienie prawdopodobieństwa pojawienia się osób zakażonych gorączką krwotoczną Ebola na terenie Polski.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 23 października 2014 r.