Jak długo należy przechowywać kopie kuponów RUM (skierowań, potwierdzenia porady, kopii recept), drukowanych w systemie START obowiązującym na Śląsku?
Kwestie przechowywania dokumentacji medycznej reguluje art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), zgodnie z którym zasadą jest przechowywanie dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Inne okresy przechowywania dokumentacji medycznej to:
•30 lat - w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
•22 lata - w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia;
•10 lat - zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
•5 lat - skierowania na badania, zlecenia lekarskie, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie, będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.
Katarzyna Słodka