Pytanie
 
Jak należy rozumieć termin "kontynuacja leczenia"?
Jeżeli świadczeniodawca posiada kilka oddziałów lub poradni, to czy leczenie pacjenta w różnych poradniach traktować należy jako kontynuację leczenia?

Nie umieszcza się na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.
 
Odpowiedź
 
Uwzględniając zakres danych gromadzonych przez świadczeniodawców na listach oczekujących oraz dyspozycję wynikającą z art. 20 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., przyjąć należy, iż "kontynuacja leczenia" ma miejsce wyłącznie w obrębie tego samego oddziału lub tej samej poradni i dotyczy ponadto tego samego rozpoznania.

O kontynuacji leczenia zatem, która skutkuje nieumieszczaniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy na rzecz pacjenta świadczenia zdrowotne udzielane są w tej samej komórce organizacyjnej świadczeniodawcy i to w związku z tym samym rozpoznaniem. A contrario, leczenie pacjenta w różnych poradniach lub nawet w tej samej, ale w związku z inną jednostką chorobową, wyklucza możliwość kwalifikacji takiego stanu jako "kontynuacji leczenia".
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.ś.o.z. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak stanowi jednak obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku przepis art. 20 ust. 1a u.ś.o.z., na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z postanowieniami § 8 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, listy oczekujących zawierają w szczególności informację albo o komórce organizacyjnej albo też o zakresie świadczeń, a ponadto o rozpoznaniu lub o powodzie planowanego przyjęcia. Uwzględniając zakres danych gromadzonych przez świadczeniodawców na listach oczekujących oraz dyspozycję wynikającą z art. 20 ust. 1a u.ś.o.z., i odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pytania, przyjąć w konsekwencji należy, iż "kontynuacja leczenia" ma miejsce wyłącznie w obrębie tego samego oddziału/tej samej poradni i dotyczy ponadto tego samego rozpoznania.

O kontynuacji leczenia zatem, która skutkuje nieumieszczaniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy na rzecz pacjenta świadczenia zdrowotne udzielane są w tej samej komórce organizacyjnej świadczeniodawcy i to w związku z tym samym rozpoznaniem.


Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>


Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.