Autorzy wskazują, że dla poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego istotne znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa w kategoriach finansowych i prawnych, co wywołuje przeświadczenie o wydolności albo niewydolności systemu ochrony zdrowia . Z tego powodu kontrola jest jedną z najskuteczniejszych metod weryfikacji, czy podmioty lecznicze udzielają pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, czy środki finansowe przeznaczone z budżetu państwa na ten cel są wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, a także czy podmioty lecznicze w ramach prowadzonej działalności respektują obowiązujące przepisy odnoszące się do innych sfer niż opieka zdrowotna, na przykład takich jak ochrona praw pracowniczych lub ochrona środowiska.

We wprowadzeniu do publikacji czytamy, że problematyka kontroli podmiotów leczniczych jest zagadnieniem złożonym, ponieważ bierze w niej udział wiele organów i instytucji administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej. 

„Jest ona unormowana w licznych aktach prawnych, regulujących podstawy określonej działalności (leczniczej i gospodarczej), zadań państwa względem obywateli (finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej), a także organizację i strukturę najważniejszych inspekcji (zob. Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna). Kontrola de facto tych samych podmiotów realizowana jest obecnie przez różne organa wedle – częstokroć – różnych zasad. Stąd też do właściwego określenia obowiązków i uprawnień podmiotów kontrolujących niezbędna jest znajomość przepisów wielu aktów prawnych prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznych aktów poszczególnych organów i inspekcji” – wskazują autorzy. 

Publikacja stara się więc uporządkować i usystematyzować zagadnienia kontroli podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem specyfiki wybranych kontroli – zarządczej (nadzorczej) Ministerstwa Zdrowia i podmiotu tworzącego, sanitarnej, pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także szczególnych kontroli wyrobów medycznych oraz systemów informatycznych i rejestrów medycznych. 

Opracowanie zostało podzielone na dwie części – część ogólną i część szczególną. W pierwszej zaprezentowano zagadnienia podstawowe, niezbędne do zrozumienia celów i założeń kontroli podmiotów leczniczych. Zawartość tej części książki ma charakter uniwersalny, bowiem odnosi się do ogólnych zasad kontroli. Część szczególna przedstawia najważniejsze aspekty kontroli prowadzonych przez wybrane podmioty – ministra zdrowia, podmiot tworzący, NFZ, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także kontrolę działów wyspecjalizowanych – wyrobów medycznych i funkcjonowania systemu informacji w ochronie zdrowia. Szeroko omówiono także wybrane zagadnienia praktyczne, takie jak na przykład problematyka nakładania kar umownych na podmioty lecznicze – świadczeniodawców przez NFZ, a także odpowiedzialności prawnej kierownika podmiotu leczniczego za zaniedbania w zakresie ochrony radiologicznej i prowadzonej w podmiocie rentgenodiagnostyki. Pracę kończy aneks obejmujący schematy projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotu tworzącego oraz protokołu konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia, a także wzory pism zawierających najważniejsze środki zaskarżenia ustaleń kontroli..

"Autorzy słusznie podnoszą, że system kontroli podmiotów leczniczych jest rozbudowany. Ten sam podmiot w tożsamym obszarze może być kontrolowany przez różne organy. Biorąc pod uwagę, że organy kontrolne działają według różnych przepisów definiujących ich zadania, kompetencje i procedury kontrolne, podmiot kontrolowany może mieć trudności z prawidłowym ustaleniem swych obowiązków i praw występujących podczas kontroli. Pożądane jest więc kompleksowe przedstawienie tej materii. Opracowanie zawiera wiele istotnych informacji, które mogą mieć duże znaczenie praktyczne zarówno dla podmiotu kontrolowanego, jak i organów sprawujących kontrolę" – ocenił publikację profesor nadzw. dr hab. Rafał Kubiak.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów i służb kontrolujących podmioty lecznicze, pracowników podmiotów leczniczych, a także dla osób zarządzających tymi podmiotami. Ponadto będzie stanowić cenną lekturę dla prawników praktyków oraz pracowników naukowych. 

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo. 

Informacje o autorach

Bogusław Sygit - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor 30 książek i ponad 200 artykułów z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, prawa karnego oraz prawa medycznego.

Damian Wąsik - doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; radca prawny zatrudniony w sektorze służby zdrowia; autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego, prawa wyborczego i prawa medycznego, w tym książek Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz (2015) oraz Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz (2015).