- Z prowadzonego od 6 lat monitoringu rynku PPP wynika, że z roku na zwiększa się liczba decyzji podmiotów publicznych zainteresowanych realizacją projektów w formule PPP, ale Polska w dalszym ciągu jest na początku drogi. Wszczęte postępowania o wyborze partnera prywatnego tylko w 24 procentach kończą się sukcesem. Niska skuteczność wszczętych postępowań jest wypadkową braku wiedzy o PPP, umiejętności i standardów przygotowywania takich projektów, skłonności do minimalizowania kosztów ich przygotowywania i związanej z tym rezygnacji do przeprowadzania analiz przedrealizacyjnych i korzystania z fachowego doradztwa - mówi Irena Herbst, prezes zarządu Fundacji Centrum PPP.

Czytaj: Marek Balicki: PPP nie jest prostą formułą >>>

Konfederacja przypomina, że mamy odmienną od światowej strukturę sektorową. Najczęściej realizowane na świecie projekty dotyczą edukacji, transportu i szpitalnictwa. W Polsce najbardziej popularnymi sektorami, w których podmioty planują realizację projektów, są sport i rekreacja oraz parkingi. Jednak od 2013 można zaobserwować zmiany w zakresie struktury sektorowej ogłaszanych projektów PPP. Poza przedsięwzięciami sportowo-rekreacyjnymi oraz parkingowymi, JST planowały relatywnie dużo przedsięwzięć inwestycyjnych w formule PPP w energetyce, sektorze wodno-kanalizacyjnym oraz transportowym.

Podstawowym motywem decyzji o PPP jest pozyskanie kapitału i to bez konieczności powiększania długu publicznego (odpowiedni podział ryzyk to umożliwia). W konsekwencji mamy do czynienia z niskim udziałem projektów charakteryzujących się płatnością za dostępność oraz przewagą umów koncesyjnych.


 

- Nadal projekty PPP należą wyłącznie do domeny aktywności samorządów terytorialnych - nie powstał żaden projekt realizowany na szczeblu krajowym, na etapie przygotowań (dialog konkurencyjny) znajduje się jedynie jeden projekt - budowy sądu rejonowego w Nowym Sączu.  Głównymi czynnikami, które mogą doprowadzić do zwiększenia stosowania formuły PPP, są przede wszystkim wola polityczna władzy szczebla centralnego do stosowania PPP. Niezbędne jest opracowanie długoterminowej strategii rozwoju formuły PPP w Polsce i ustanowienie instytucji wspierających jej upowszechnienie (koordynacja działań, centrum kompetencji opracowanie wzorców i standardów postępowania) - dodaje Irena Herbst.