Marek Balicki: PPP nie jest prostą formułą
\\

Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest formułą prostą ani pozbawioną ryzyka, ale zawsze jest opcją wartą rozważenia pośród innych możliwości – pisze Marek Balicki, były minister zdrowia, we wstępie do książki „Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach”, opublikowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Autor wstępu podkreśla, iż nie ulega wątpliwości, że powołanie w Polsce, zgodnie z rekomendacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rrozwoju (OECD), instytucji publicznej zapewniającej merytoryczne i instytucjonalne wsparcie projektów PPP, z uwagi na skalę ich skomplikowania, przyczyniłoby się nie tylko do sprawnego zarządzania projektami, lecz także do rozwoju tej formuły w naszym kraju.

- W pewnym zakresie lukę tę wypełnia niniejsza publikacja będąca przewodnikiem po zawiłościach partnerstwa publiczno-prywatnego w polskim szpitalu. Zestawienie potencjalnych korzyści i możliwych zagrożeń, omówienie ścieżki postępowania oraz praktyczne wnioski i rekomendacje spotkają się zapewne z dużym zainteresowaniem pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy zdrowia, przedstawicieli administracji rządowej, wyższych uczelni medycznych oraz szerokiego kręgu menedżerów placówek opieki zdrowotnej – pisze Marek Balicki.

Kluczową kwestią jest, według Marka Balickiego, wybór właściwego modelu PPP.

- Chodzi o rozwiązanie najbardziej korzystne z perspektywy interesu publicznego, a jednocześnie wykonalne i racjonalne biznesowo. Autorki publikacji wyraźnie wskazują na tzw. model infrastrukturalny obejmujący realizację inwestycji i następnie utrzymanie oraz zarządzanie obiektem przez partnera prywatnego. Wynagrodzeniem dla niego będzie płatność za gotowość ponoszona przez podmiot publiczny od momentu rozpoczęcia wykorzystywania obiektu do prowadzenia w nim działalności leczniczej. Po zakończeniu projektu obiekt przejmowany jest przez podmiot publiczny. W obecnych uwarunkowaniach systemowych realizacja bardziej kompleksowego założenia tzw. modelu zintegrowanego, w którym partner prywatny przejmuje również świadczenie usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, może okazać się niewykonalna, a także niekorzystna z punktu widzenia interesu publicznego. Przedstawiona w publikacji lista zastrzeżeń, począwszy od systemu finansowania świadczeń zdrowotnych opartego u nas na formule płacenia za usługę (ang.fee-for-service), znacznie odbiegających od rzeczywistych kosztów wyceny poszczególnych świadczeń (in plus oraz in minus), przez ryzyka partnera prywatnego, a skończywszy na braku instrumentów długoterminowego planowania zasobów oraz dystrybucji usług, jest aż nadto przekonująca – wyjaśnia autor wstępu do publikacji.

Książka przedstawia modele partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) możliwe do zastosowania w szpitalnictwie oraz szczegółowy opis przygotowania transakcji, wyboru potencjalnego partnera prywatnego oraz umowy o PPP. Ten praktyczny i wszechstronny przewodnik ma na celu ułatwienie wyboru formuły realizacji budowy bądź rozbudowy szpitala (PPP vs. inne formy finansowania inwestycji), w przypadku zaś decyzji o PPP pomaga wybrać rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia interesu publicznego, które jest jednocześnie wykonalne i możliwe do sfinansowania.

Autorki przedstawiły także zagadnienia dotyczące wpływu PPP na budżet podmiotu publicznego i aktualne uregulowania prawne. Na szczególną uwagę zasługuje obszerne potraktowanie kwestii wpływu transakcji PPP na zadłużenie podmiotu publicznego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 8 września 2014 r.

\
Data publikacji: 8 września 2014 r.