W nowej wersji rozporządzenia dodano nowy rozdział 3a zatytułowany "Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19", który wskazuje kolejność szczepień w ramach pierwszego etapu. Podstawa prawna dla kolejności szczepień została zatem opublikowana dopiero po 30 dniach od przyjęciu Narodowego Programu Szczepień, a weszła w życie po 31 dniach. W efekcie szczepienia, który ruszyły  27 grudnia 2020 roku, były wykonywane bez podstawy prawnej – o czym pisaliśmy w Prawo.pl.

Dopiero od 15 stycznia 2021 roku podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:

 • osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
  • wykonujące  zawód  medyczny  w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  • których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
 • osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka  zawodowa,  o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
  • wykonujące  zawód  medyczny  w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej lub
  • których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
 • przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom   ustawowym   pierwszej   dawki   szczepionki   przeciwko   COVID-19są  hospitalizowane w podmiocie  leczniczym  i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • inne osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie  z programem  studiów,  w zajęciach  z udziałem  pacjentów  lub  w trakcie  których  następuje  kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
 • osoby  zatrudnione  w jednostce  organizacyjnej  pomocy  społecznej  w rozumieniu  art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej

– w ramach etapu „0”;

 

 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału  medycyny  paliatywnej  oraz  osoby  przebywające  w domu  pomocy  społecznej,  o którym  mowa w art. 56 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby urodzone:
  • a) nie później niż w 1941 r.,
  • b) w latach 1942–1951,
  • c) w latach 1952–1961,
 • nauczyciele,  wychowawcy  i inni  pracownicy  pedagogiczni  oraz  osoby,  o których mowa w art. 15  ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),  zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby  pracujące  z dziećmi  w placówce  opiekuńczo-wychowawczej  oraz  w ramach  form  opieki  nad  dziećmi w wieku do lat 3,
 • nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni  w uczelni  innej  niż  określona  wyżej  oraz  inne  osoby  prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze

– w ramach etapu „I”.

Czytaj też: Szczepienia - ruszyła rejestracja 80-latków i zgłoszenia dla wszystkich  >

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:

 1. jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład powyższych grup w ramach jednego etapu, lub
 2. szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów.

Osoby, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się szczepieniu.

Michał Dworczyk pełnomocnik rządu do spraw szczepień poinformował, że od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia grupy liczącej 4,62 mln osób - seniorów powyżej 70 i 80 roku życia - w 5994 punktach. Zadeklarował, że miesięczna liczba szczepień wyniesie średnio1 mln osób. - Mamy zdolności operacyjne na szczepienie 3,6 mln osób miesięcznie - powiedział. Ale zastrzegł, że ta sytuacja uwarunkowana jest umową UE.