Zmiana ma wprowadzić wzrost miesięcznego wynagrodzenia także w pozostałych okresach wskazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z  8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) - dalej r.o.w.u., średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w okresie od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 r.okuzostanie zwiększony do 400 zł, czyli o 100 zł w stosunku do 300 zł przewidzianych w § 2 ust. 4 r.o.w.u., zaś w okresie od 1 lipca 2016  do dnia 31 sierpnia 2016 roku wyniesie 400 zł.

Dodatkowo projekt rozporządzenia zmieniającego zapewnia dalszy wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi o:

1) 800 zł od  1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku w tym kwotę 400 zł wskazaną powyżej;

2) 1200 zł od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku., w tym kwotę, o której mowa w punkcie 1;

3) 1600 zł od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku, w tym kwotę o której mowa w punkcie 2.

U świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, świadczenia te będą objęte zwiększonym finansowaniem poprzez wzrost kapitacyjnej stawki rocznej dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska nauczenia i wychowywania w sposób zapewniający średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wzrost kapitacyjnej stawki rocznej nastąpi od 1 stycznia 2016 roku i ma zapewnić wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na takim samym poziomie, jak u świadczeniodawców posiadających umowy w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2019 zgodnie z projektem będzie poprzedzony każdorazowo ustalaniem liczby etatów oraz równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki i położnej u świadczeniodawcy i realizujący świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji o licznie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy, zostanie nałożona kara umowna w wysokości do 2 procent kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: dane dotyczące pielęgniarek do końca 2015 roku>>>

Projektowane rozporządzenie zakłada również zmianę § 24 ust. 3 załącznika do r.o.w.u., dającego możliwość wypłaty zaliczki świadczeniodawcom za miesiąc grudzień danego roku w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, tak aby mógł być stosowany również do rozliczania umów obowiązujących w 2015 roku.

Projekt rozporządzenia zmieniającego został przekazany do konsultacji publicznych 6 października 2015 roku, zaś ich termin mija 13 października 2015 roku.