Zaktualizowany projekt uwzględnia zgłoszone wcześniej uwagi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przedstawiony projekt przewiduje między innymi, że zwrot kosztów w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej nie dotyczy obowiązkowych szczepień ochronnych, a także wskazuje wprost, że ustalenie przez podmiot leczniczy opłaty za leczenie odbywa się na podstawie kwot przyjętych w regulaminie podmiotu i nie może być różnicowane ze względu na obywatelstwo pacjenta.

W przedstawionym projekcie doprecyzowano także kwestię skierowań lekarskich. Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innym niż Polska państwie członkowskim traktuje się jako skierowania w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeśli spełniają przewidziane w ustawie wymagania. Jeżeli skierowanie wydane jest w języku obcym dołącza się do niego tłumaczenie na język polski.

Ponadto projekt zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wydawania zgody na leczenie przez Fundusz oraz ustalania zwrotu kosztów.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK