Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

W podmiocie leczniczym przeprowadzany jest konkurs na stanowisko kierownicze - przełożoną pielęgniarek. Artykuł 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej stanowi, iż jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej 2 kandydatów ogłasza się 2 konkurs. Paragraf 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą stanowi, że postępowanie konkursowe jest nieważne w przypadku: m.in. rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów. Do konkursu zgłosiły się 2 osoby, z których u 1 po rozpatrzeniu złożonych dokumentów okazało się, że brakuje jednego z wymaganych zaświadczeń.

Czy konkurs jest ważny i nie zachodzi przesłanka o której mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej?

Moim zdaniem tak, bo art. 49 ustawy o działalności leczniczej mówi o zgłoszeniu się, a zgłosiły się 2 osoby, dopiero na etapie dalszym 1 z nich została odrzucona w skutek braku stosownego zaświadczenia.

Odpowiedź:

Wniosek zawarty w pytaniu jest prawidłowy, mimo że osiągnięty nieprawidłową drogą.

Uzasadnienie:

Artykuł 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., stanowi, że „jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, odpowiednio podmiot tworzący lub kierownik ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie”. Rygor zawarty w cytowanym przepisie nie jest równoznaczny z unieważnieniem konkursu. Stanowi inną kategorię zaszłości. Konkurs jest ważny, lecz z innych powodów ustawodawca zaleca jego ponowne przeprowadzenie. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) - dalej r.s.p.k., jedynie doprecyzowują przepisy ustawy. I tak powołany w pytaniu § 8 r.s.p.k. w żaden sposób nie krzyżuje się z przepisem art. 49 ust. 3 u.dz.l. Jak słusznie zauważono w pytaniu, art. 49 ust. 3 u.dz.l. dotyczy liczby kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Przepis nie rozstrzyga czy ich oferty były ważne, kompletne, poprawne itd. Powołany § 8 r.s.p.k. stanowi o sankcji nieważności konkursu w przypadku gdy rozpatrywano, tj. oceniano ofertę jakiegokolwiek kandydata, który nie załączył wszystkich dokumentów określonych w § 12 r.s.p.k.. Kandydatów mogło być nawet 10, lecz rozpatrzenie oferty niekompletnej przesądza o nieważności całego postępowania. Jeżeli zaś jeden z dwóch kandydatów nie złożył wszystkich dokumentów, jego oferta podlega odrzuceniu. Pozostały jedyny kandydat może kontynuować postępowanie i może zostać wybrany, o ile przewidział to regulamin.

Agnieszka Sieńko, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 14 października 2014 r.