Nowy wzór karty DiLO miałby zastąpić dotychczas obowiązujący i określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 października 2015 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. poz. 1627). Byłby to już trzeci wzór karty od wejścia w życie pakietu onkologicznego, czyli od listopada 2015 roku. Projekt nowego rozporządzenia jest konsekwencją uchwalenia 9 marca 2017 roku nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta). Przewiduje ona znaczącą modyfikację treści karty DiLO oraz samej ścieżki postępowania w stosunku do tej grupy pacjentów onkologicznych.

Nowy wzór karty DiLO

Proponowane zmiany polegają zarówno na usunięciu, jak i dodaniu niektórych pozycji we wzorze karty DiLO. Zasadniczo ma ona ulec jednak znaczącemu skróceniu (z 7 do 2 stron) i uproszczeniu. Przewiduje się usunięcie wielu pozycji ze wzoru karty (między innymi informacji o chorobach współistniejących, wykonanych w ramach diagnostyki badaniach, wynikach badań potwierdzających rozpoznanie nowotworu złośliwego, danych o rejestracji w Krajowym Rejestrze Nowotworów, stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu, ocenie diagnostyki wstępnej, miejscu odbycia konsylium i harmonogramie leczenia).

Niektóre pozycje mają zostać zmodyfikowane, takie jak na przykład plan leczenia, skład konsylium, rozszerzenie dopuszczalnych rozpoznań o niektóre nowotwory mieszane. Pojawić mają się również zupełnie nowe pozycje, na przykład  numer telefonu i e-mail pacjenta, informacje o zmianie świadczeniodawcy w zakresie leczenia szpitalnego oraz zakończeniu leczenia na wniosek pacjenta.

Nowy wzór karty przewiduje możliwość jej wydawania przez lekarza udzielającego świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w razie podejrzenia nowotworu złośliwego, co wynika wprost z nowelizacji ustawy (poprzednio możliwość wydania karty na tym etapie dotyczyła tylko rozpoznania nowotworu).

Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, elektroniczny system służący do prowadzenia kart DiLO ma wreszcie zawierać te same dane, co jego papierowy odpowiednik.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku, podobnie jak nowelizacja ustawy. Na gruncie projektu rozporządzenia nie przewidziano żadnego przepisu przejściowego. Niemniej jednak, zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej, do kart DiLO wydanych świadczeniobiorcom przed 1 lipca 2017 roku zastosowanie znają przepisy dotychczasowe, zaś same karty zachowają swoją ważność.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do 8 maja 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl