- W przypadku kandydatów na ławników przepisy określają, że zaświadczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – wyjaśnia Joanna Zabielska-Cieciuch. – Nie ma natomiast żadnych regulacji na temat przeciwwskazań. Z doświadczenia i kontaktów z sądami wynika, że najistotniejsze w pracy ławnika są problemy psychiatryczne, psychologiczne i związane z uzależnieniami. Dlatego przed wystawieniem zaświadczenia dla kandydata na ławnika trzeba dokładnie zebrać wywiad pod tym kątem. W razie wątpliwości można wysłać kandydata na konsultację specjalistyczną, również w sytuacji, gdy w dokumentacji medycznej mamy informacje o leczeniu psychiatrycznym.

Regulacja prawna zaświadczeń dla kandydatów na ławników znajduje się w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2015 roku Dz.U. 2015 poz. 133).

Zgodnie z art. 162. § 1. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Czytaj: Badania lekarskie kierowców od 20 lipca 2014 za 200 zł >>>

W § 2 tego artykułu określono dokumenty, jakie musi dołączyć kandydat do wniosku. Wśród nich w pkt 4 ustawodawca wymienia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, „wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.59)), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika”.

- Przepisy jasno wskazują, że zaświadczenie to jest płatne – dodaje Joanna Zabielska-Cieciuch.

Według § 7, „koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika”.