Zarząd Krajowy OZZL przedstawia odpowiedź Kancelarii Prezydenta na list ZK OZZL z 2 marca 2012 r. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka informuje, że wystąpiła do Ministra Zdrowia z prośbą o jego ustosunkowanie się do przedstawionych przez OZZL problemów, w tym zwłaszcza do związkowych propozycji rozwiązania konfliktu dotyczącego nowych zasad wypisywania recept refundowanych.

Jak zwraca uwagę OZZL, Minister Wóycicka stwierdziła, że Minister Zdrowia nie odniósł się do przedstawionej przez ZK OZZL propozycji rozwiązania zaistniałego konfliktu, polegającej na zamieszczeniu na recepcie rubryki, w której pacjent oświadczałby czy jest uprawniony do refundacji, a lekarz – zamiast określania odpłatności za lek – wpisywałby kod rozpoznania choroby. Pani Minister ponownie wystąpiła do MZ w tej sprawie.

Poza tym, z listu MZ do Kancelarii Prezydenta RP wynika, że Minister Zdrowia ma wątpliwości co do brzmienia tego Zarządzenia Prezesa NFZ, które wprowadza nowy wzór umowy na wypisywanie recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących, w tym zwłaszcza Minister uważa, że „może ono naruszać zasady jednoznacznego określenia, celowości, racjonalności i proporcjonalności nakładanych kar zarówno w kontekście ich wysokości jak i wagi przewinienia”. 4 maja 2012 roku zostało wszczęte przez Ministra Zdrowia badanie w/w zarządzenia Prezesa NFZ (także pod kątem jego ew. kolizji z prawem).

Ponadto, jak uważa OZZL, Minister w swoim piśmie do Kancelarii Prezydenta nie ustosunkował się należycie do większości problemów, ale jedynie „prześlizgnął się” nad nimi. Tak było na przykład w odniesieniu do podnoszonego przez Związek braku ustawowego upoważnienia dla Ministra Zdrowia do wpisania przez niego (w rozporządzeniu o receptach lekarskich z 8 marca br.) obowiązku wskazywania na 100-proc. odpłatność leku, który jest wypisywany poza wskazaniami zarejestrowanymi przez danego producenta okreslonego preparatu handlowego.

Źródło: www.ozzl.org.pl