Szczegółowo przedstawiono w niej między innymi przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda) oraz okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ

Omówiono także zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej oraz środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Publikacja zawiera usystematyzowanie i scharakteryzowanie katalogu źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców oraz ich wzajemnych relacji. Kontrola realizacji kontraktu z NFZ została zobrazowana bogatym orzecznictwem sądowym. 

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w charakterze świadczeniodawców usług finansowanych ze środków publicznych, realizujących kontrakty zawarte z NFZ. Będzie przydatna dla studentów prawa, administracji, nauk o zdrowiu, kierunków medycznych, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa medycznego.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo w przedsprzedaży.

O autorze

Tamara Zimna - prawnik, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie; wykładowca na szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu prawa medycznego; autorka publikacji dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, między innymi  książki „Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” (Warszawa 2004, 2007, 2014).