Wykaz nowych substancji psychoaktywnych obejmuje:

4,4′-DMAR - 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-amina, 

AB-CHMINACA - N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]--1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid,

AB-PINACA - N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H--indazolo-3-karboksyamid.

Zgodnie z rozporządzeniem nowe substancje psychoaktywne, po przeprowadzeniu oceny ich właściwości fizyko-chemicznych, potencjału uzależniającego, toksyczności i mogących wyniknąć stąd zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodowania szkód społecznych, będą klasyfikowane celem umieszczenia w wykazie, stanowiącym załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ponadto wykaz tych substancji powinien zwiększyć efektywność nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w obszarze środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, jak również przyczynić się do prowadzenia prac badawczych na temat substancji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Czytaj: MZ: ogłoszono wykaz podmiotów uprawnionych do badania tzw. dopalaczy>>>

W przypadku podejrzenia zatruć dopalaczami poznany uprzednio skład chemiczny dopalaczy może mieć pozytywny wpływ na skuteczność stosowanych u pacjenta terapii.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 listopada 2015 roku w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych opublikowane zostało 2 grudnia 2015 w Dzienniku Ustaw pod poz. 2017.