Przyjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu spełnienie wymagania ustawowego dotyczącego przyjęcia przez Radę Ministrów harmonogramu zadań wykonywanych w ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych".

Harmonogram zawiera zwięzły opis zadań, które wykonywane będą w ramach Programu w 2013 roku. Uwzględnia on w szczególności terminy ogłoszenia postępowań konkursowych, podpisania umów oraz realizacji przedmiotowych zadań.

Ustanowienie Narodowego programu zwalczenia chorób nowotworowych ma na celu:

- osiągniecie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, w szczególności dzięki badaniom przesiewowym
- stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce postępu wiedz o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów, poprzez szkolenia lekarzy specjalistów
- utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionów
W 2013 r. kontynuowanych będzie większość zadań z roku 2012, jednak szczególny nacisk będzie położony na profilaktykę i edukację, w tym działania prewencyjne i profilaktyczne zapobiegające zachorowaniom m.in. na raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Źródło: www.mz.gov.pl