Zmianę ma wprowadzić projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który został przekazany w dniu 15 lipca 2015 r. do uzgodnień międzyresortowych.

Zarówno Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu jak i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach są podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Połączenie RCKiK w Raciborzu oraz RCKiK w Katowicach ma wpłynąć w sposób pozytywny na system publicznej służby krwi na obszarze działania tych dwóch podmiotów. W RCKiK w Katowicach zdarzały się bowiem niedobory krwi, przy jednoczesnym jej nadmiarze w przypadku RCKiK w Raciborzu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie połączenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, konieczność połączenia dwóch podmiotów wynika również ze złej sytuacji finansowej RCKiK w Raciborzu. Jednostka ta jest stosunkowo niewielką jednostką, zaś osiągane przychody ze sprzedaży są jednym z niższych w porównaniu z innymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Połączenie dwóch jednostek ma przyczynić się do skuteczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania aktywami oraz personelem. Ponadto połączenie pozwoli na racjonalizację kosztów funkcjonowania, lepszą gospodarkę krwią, zwiększenie wykorzystania aparatury medycznej, racjonalizację zakupów, skuteczniejsze i bardziej efektywne zarządzanie personelem oraz poprawę wizerunku publicznej służby krwi.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 15 lipca 2015 r.

Violetta Korporowicz
  Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody>>>