Podmiotem tworzącym wskazanych jednostek wojskowych według projektu jest Minister Obrony Narodowej i posiadają one w strukturze organizacyjnej lekarza - w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą oraz gdy realizują zadania poza granicami państwa, co ma umożliwić realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Sił Zbrojnych bez potrzeby angażowania systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w oparciu o NFZ.

Kolejną propozycją jest rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez służbę zdrowia jednostek wojskowych między innymi o świadczenia dedykowane do realizacji jednostkom polowej służby zdrowia, dzięki czemu będą mogły być one realizowane w pojeździe i innych urządzeniach przeznaczonych do realizacji świadczeń. 

Proponuje się również, aby minister obrony narodowej wydał rozporządzenie określające między innymi miejsce pobytu pacjenta, pomieszczenia, pojazdy i obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności leczniczej, wymagania jakim mają im odpowiadać czy standardy postępowania medycznego.

Kolejną zmianą ma być wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta - w warunkach polowych. Ma to pozwolić na unikniecie ewentualnych roszczeń żołnierzy-pacjentów z tytułu braku odpowiednich warunków leczenia.

W projekcie dokonano podziału praw i obowiązków pomiędzy kierownika jednostki budżetowej zaopatrującego podmiot leczniczy a kierownika podmiotu leczniczego. Te prawa i obowiązki, które wynikają z ustawy o finansach publicznych, powierzono kierownikowi jednostki budżetowej, natomiast inne czynności, które są związane z działalnością leczniczą, będą realizowane przez kierownika jednostki polowej służby zdrowia.


Zasady tworzenia, przekształcenia, likwidacji i rejestrowania podmiotu leczniczego - jednostki wojskowej mają być analogiczne jak w przypadku tworzenia jednostek budżetowych. Również zasady wynagradzania i czasu pracy pracowników wskazanego podmiotu leczniczego mają być identyczne jak w przypadku jednostek budżetowych, zaś w przypadku czasu pracy pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa, zaproponowano stosowanie ustawy z 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz