Czy lekarzowi pracującemu w SP ZOZ-ie, który nie prowadzi działalności dydaktycznej i badawczej przysługuje urlop szkoleniowy i w jakim wymiarze?
Czy lekarzowi działalności podstawowej pracodawca może odmówić udzielenia urlopu określonego w § 9-11 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych?

Zasady przyznawania urlopu szkoleniowego lekarza zatrudnionego w SP ZOZ-ie uregulowane zostały w § 9-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Wymiar urlopu szkoleniowego uzależniony jest od celu, dla jakiego jest udzielany i wynosi:
1. 28 dni roboczych na:
•\podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy,
•\udział pracownika w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania nauki na studiach podyplomowych zaocznych;
2. 6 dni roboczych - na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych dla pracownika skierowanego na:
•\wieczorowe i zaoczne studia podyplomowe,
•\kursy wieczorowe i zaoczne oraz seminaria,
•\samokształcenie kierowane,
•\staże zawodowe lub specjalizacyjne odbywane przez pracowników podstawowej działalności służby zdrowia oraz do nauczycieli akademickich i pracowników naukowych świadczących usługi w zakresie podstawowej działalności służby zdrowia;
3. 2 dni robocze w miesiącu na udział w obowiązkowych konsultacjach dla pracownika skierowanego na kursy zaoczne;
4. 3 dni robocze w całym okresie samokształcenia na udział w konsultacjach dla pracownika skierowanego, odbywającego samokształcenie kierowane;
5. maksymalnie 5 godzin tygodniowo dla pracownika skierowanego na wieczorowe studia podyplomowe oraz na kursy i seminaria, jeżeli czas pracy nie pozwala mu na punktualne przybycie na zajęcia,
a ponadto lekarzowi podstawowej działalności służby zdrowia ze względu na specyfikę szkolenia przysługuje urlop szkoleniowy na czas trwania obowiązkowych zajęć wynikających z określonych form dokształcania lub doskonalenia w służbie zdrowia. Wymiar urlopu szkoleniowego uzależniony jest w tym przypadku od czasu zajęć obowiązkowych.
Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia lekarzowi urlopu szkoleniowego na wyżej wymienione podnoszenie kwalifikacji, jeśli pracownik szkoli się bez skierowania z zakładu pracy, np. bierze udział w szkoleniu bez skierowania udzielonego przez pracodawcę.

Anna Gotkowska