Proszę o interpretację warunków udzielania świadczeń w poradni zdrowia psychicznego (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. nr 60/2009/DSOZ, strona 12 kolumna 6 wymagane nie mniejsze niż - "poradnia czynna conajmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godzinach od 14 do 18".
Stan faktyczny: poradnia czynna pon. 15-19, wt. 15-19, czw. 12-19, pt. 12-19.
NFZ zarzuca brak dostępności w godzinach przedpołudniowych powołując się na cytowany zapis.
Czy kontrolujący pracownik NFZ ma rację?

Świadczeniodawca, który określa harmonogram pracy poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych tak jak w treści sformułowanego pytania (tj. pon. 15-19, wt. 15 -19, czw. 12-19, pt. 12-19) spełnia wszystkie wymogi co do pracy poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych wynikające z zarządzenia nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Poradnia czynna jest bowiem co najmniej 3 razy w tygodniu (4 razy), nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie (22 godziny), w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 (2 razy w tygodniu). Tak ustalony harmonogram pracy poradni, czy to w obowiązującej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień czy to w przygotowanej ofercie konkursowej bądź aktualizacyjnej nie może być kwestionowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie jakiejkolwiek procedury o charakterze kontrolnym czy też monitorującym. Oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje bowiem uprawnienie do odmiennego od tego wskazanego w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oznaczania zasad dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Już na wstępie niniejszych rozważań przyjąć należy, iż czynione są one dla sytuacji, w której przedstawiony stan faktyczny dotyczący czasu pracy poradni odpowiada albo postanowieniom zawartej już umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (a dokładnie postanowieniom załącznika nr 2 do umowy "Harmonogram-zasoby") albo też danym wskazanym przez świadczeniodawcę w ofercie konkursowej bądź też w formularzu aktualizacyjnym. Jak stanowi bowiem przepis § 2 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy – "Harmonogram – zasoby".
Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Odnosząc powyższe do treści sformułowanego pytania wskazać należy tutaj nade wszystko na postanowienia załącznika nr 3 "Warunki wobec świadczeniodawców" do zarządzenia nr 60/2009/DSOZ, uzupełniając powyższe o uwagę, iż przywołana przez formułującego pytanie strona nr 12 pozwala domniemywać jedynie, że chodzi tak naprawdę o zakres świadczeń: świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych. Zgodnie z cytowanymi warunkami poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych czynna być musi "co najmniej 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18".

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określając w drodze wydanego zarządzenia warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień przyjął, że należytą dostępność pacjentów do świadczeń w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych zapewnia między innymi fakt pracy poradni w godzinach popołudniowych przynajmniej od godz. 14 do 18. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie sformułował zaś w żaden sposób warunku pracy poradni w godzinach przedpołudniowych, tak jak uczynił to choćby w stosunku do poradni specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (§ 10 ust. 4 zarządzenia nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna: poradnia specjalistyczna czynna nie krócej niż trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz. 7:30 a 14, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym między godz. 14 a 20). Uznać zatem należy, iż warunkiem wymaganym od świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych jest praca poradni przynajmniej raz w tygodniu w godzinach od 14 do 18. Świadczeniodawca zaś, który określa harmonogram pracy poradni tak jak w treści sformułowanego pytania (tj. pon. 15-19, wt. 15 -19, czw. 12-19, pt. 12-19) spełnia wszystkie wymogi co do pracy poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych: poradnia czynna jest co najmniej 3 razy w tygodniu (4 razy), nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie (22 godziny), w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 (2 razy w tygodniu). Tak ustalony harmonogram pracy poradni, czy to w obowiązującej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień czy to w przygotowanej ofercie konkursowej bądź aktualizacyjnej nie może być kwestionowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie jakiejkolwiek procedury o charakterze kontrolnym czy też monitorującym. Oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje bowiem uprawnienie do odmiennego od tego wskazanego w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oznaczania zasad dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Artur Paszkowski