Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź 
Obowiązujące regulacje prawne nie przewidują zgody pacjenta na leczenie o charakterze generalnym. Jednocześnie całkowicie osobno należy rozpatrywać zgodę na leczenie i zgodę na przetwarzanie danych, która w wypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 16 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p., pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu stosownych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Oznacza to, zatem, że placówka medyczna winna przygotować odrębne formularze zgody w zakresie wykonywanych konkretnych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Jednocześnie odrębnym dokumentem jest również formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże w przypadku jednostek ochrony zdrowia pozyskiwanie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku udzielanych świadczeń medycznych nie jest konieczne. Powyższe wynika z pkt 54 preambuły rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, zgodnie z którym niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego może być przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie takie powinno podlegać konkretnym, odpowiednim środkom chroniącym prawa i wolności osób fizycznych. W tym kontekście "zdrowie publiczne" należy interpretować zgodnie z definicją z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, czyli jako wszystkie elementy związane ze zdrowiem, mianowicie stan zdrowia, w tym zachorowalność i niepełnosprawność, czynniki warunkujące stan zdrowia, potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane usługi opieki zdrowotnej i powszechny dostęp do nich, wydatki na opiekę zdrowotną i sposób jej finansowania oraz przyczyny zgonów.

Autor zwraca jednak uwagę, że brak obowiązku pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie wszelkich usług powiązanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej. W przypadku jeżeli placówka medyczna chce np. wykorzystywać dane adresowe pacjentów w celu przekazywania informacji dotyczących działalności placówki, zgoda, jako całkowicie odrębny dokument, napisany czytelnym i zrozumiałym językiem, jest konieczna.