Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Jaka dokumentacja medyczna winna być prowadzona w hospicjum domowym?

Odpowiedź:

Personel medyczny udzielający świadczeń w ramach hospicjum domowego prowadzi dokumentację medyczną według zasad odnoszących się do dokumentacji medycznej wizyt domowych, wizyta personelu hospicjum domowego jest zaś dodatkowo każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna - z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”.

Uzasadnienie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. poz. 1347) - dalej r.ś.g., określa w § 6 r.ś.g., iż świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) oraz leczenie innych objawów somatycznych jak również badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do r.ś.g.

Wedle zaś § 11 ust. 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Nr 73/2013/DSOZ, świadczenia w hospicjum domowym udzielane są zgodnie z następującymi zasadami:

1) wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem;

2) wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna - z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 73/2013/DSOZ;

3) w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej prowadzenia;

4) personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące schorzenia wskazane w załączniku nr 1 do r.ś.g.;

5) świadczeniodawca udzielający świadczeń obowiązany jest dysponować:

a) pomieszczeniem przystosowanym do przechowywania leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i pomocniczego, oraz

b) telefonami komórkowymi udostępnianymi lekarzom i pielęgniarkom.

W ramach hospicjum domowego udzielane są więc niewątpliwie świadczenia zdrowotne, które określić można jako świadczenia o charakterze wizyt domowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.) - dalej r.d.m., w § 42 ust. 4 r.d.m. stanowi zaś, iż historia zdrowia i choroby w części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych zawiera:

1) datę porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej;

2) dane z wywiadu i badania przedmiotowego;

3) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

4) informację o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach;

5) adnotacje o zaleconych zabiegach oraz produktach leczniczych wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi;

6) oryginał lub kopię wyników badań diagnostycznych lub konsultacji lub ich dokładny opis;

7) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych;

8) adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności do pracy;

9) oznaczenie lekarza, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 r.d.m.

W związku z tym należy uznać, iż personel medyczny udzielający świadczeń w ramach hospicjum domowego prowadzi dokumentację medyczną wg zasad odnoszących się do dokumentacji medycznej wizyt domowych, wizyta personelu hospicjum domowego jest zaś dodatkowo każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna - z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 73/2013/DSOZ.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 28.05.2015 r.