Najważniejsze jest, aby monitorowaniu podlegały wszystkie czynniki, które mają wpływ na wielkość, a zwłaszcza, na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy. Na wielkość świadczonych usług składa się ich rodzaj, zakres oraz ilość udzielana w ciągu określonego czasu.
Podmiot tworzący może realizować nadzór nad wielkością świadczonych usług zdrowotnych poprzez badanie określonych kryteriów taki jak:
- wskaźnik dynamiki wysokości kontraktu z płatnikiem publicznym, obliczanym rok do roku, jako wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego razy 100%, obrazując w ten sposób zmiany w kontraktowaniu;
- wskaźnik realizacji kontraktu, informujący, w jakim stopniu podmiot leczniczy realizuje kontrakt z płatnikiem;
- wskaźnik nadwykonań ogółem, wskazujący ilość świadczeń tzw. flagowanych, których ewidencjonowanie umożliwia określenie pewnego przychodu od płatnika za te świadczenia, mimo, że mogły być udzielone ponad limit wynikający z umowy;
- wskaźnik nadwykonań kwalifikowanych jako przypadki ratujące życie;
- wskaźnik udziału nowych specjalności medycznych w specjalnościach ogółem, który obejmuje wskaźnik powtórnych hospitalizacji, wskaźnik zakażeń szpitalnych, wskaźnik czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz poziom zadowolenia pacjentów.

Źródło:www.wartowiedziec.org