IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się w środę, 29 listopada 2023 roku w Warszawie, w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56). Prawo.pl objęło wydarzenie patronatem medialnym. 

IX Kongres - wymiana doświadczeń

Środowisko osób z niepełnosprawnościami spotyka się na dorocznym Kongresie od 2015 roku.

Kongres to wydarzenie, które ma służyć debacie na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanego w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r.

Kongres jest płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń, czasem merytorycznej dyskusji, służy wypracowaniu ogólnopolskiego reprezentatywnego głosu, a także ma być inspiracją do dalszych wspólnych działań na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji.

Dziewiąty Kongres poświęcony jest kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Osią dyskusji chcemy uczynić pytanie, jaki wpływ ma reprezentacja na polityki publiczne i zastanowić się, jak silna musi być, aby jej głos miał realne znaczenie.

Trzy sesje równoległe zostaną poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup osób.

Główne tematy: 

  • Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
  • Kogo w tej reprezentacji brakuje?
  • Czy wszyscy są słuchani?
  • Czy wszyscy mają na to równe szanse?
  • Jak wzmocnić głos tych osób z niepełnosprawnościami, którym bywa on odbierany?

Najważniejsze tematy, które wybrzmią podczas sesji, to:

  • wzmocnienie głosu m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami będących poza systemem, między innymi LGBT+, znajdujących się w pieczy zastępczej, w kryzysie bezdomności, w procesie migracji,
  • podkreślenie prymatu woli osoby z niepełnosprawnością, czasem podważanego, ale też dyskusja na temat dylematów w tym obszarze – zarówno w codziennej praktyce, jak i w systemie.

Ambasador i Ambasadorka konwencji 

W tym roku przyznany zostanie tytuły Ambasadora i Ambasadorki Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Tytuł przyznawany jest osobom i instytucjom w celu uhonorowania ich za szczególne dokonania na rzecz wdrażania i popularyzowania w Polsce Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dorobku Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Wyróżnienie zostało ustanowione przez organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce, zaangażowane w organizację Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Polskie forum osób z niepełnosprawnościami

Pretekstem do debaty podczas IX Kongresu jest 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) – zrzeszającego organizacje osób z niepełnosprawnościami i organizacje działające na ich rzecz, powołanego do życia, aby wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka.

Cele PFON to: tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób z niepełnosprawnościami, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację; wpływanie na politykę społeczną państwa, wpływanie na zmianę postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami – z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2004 roku należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum). 

Czytaj także na Prawo.pl: Na wiele miesięcy osoby z niepełnosprawnościami tracą uprawnienia