Wniosek prof. Grodzkiego poparło 26 senatorów, a 62 było przeciw, zaś jeden z senatorów wstrzymał się od głosu. Ostatecznie za przyjęciem ustawy głosowało 62 senatorów, 26 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Dzięki IKP pacjent ma mieć dostęp online do informacji m.in. o swoich receptach, skierowaniach, zleceniach na wybory medyczne i udzielonych świadczeniach.

Za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Konto ma dać możliwość m.in. wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Regulacja wprowadza możliwość podawania przez świadczeniodawcę w dokumentacji medycznej informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczenia. Informacja taka – jak argumentowało MZ - ma mieć wymiar edukacyjny: pacjenci będą mieli świadomość, ile kosztowało ich leczenie.

IKP umożliwi także np. dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę (założono, że informacje będą dotyczyły również danych historycznych).

Internetowe Konto Pacjenta ma umożliwić także dostęp do informacji o posiadanym - w danym dniu - prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a gdy prawo to wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, to także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

IKP i ZIP razem

Nowe przepisy umożliwią pacjentowi dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Będzie możliwy także odwrotny dostęp – do IKP za pośrednictwem ZIP. MZ zapowiada, że funkcjonalności mają być udostępniane stopniowo.

Nowelizacja wprowadza także dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi. Mają być one zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej ministra zdrowia. Rozwiązanie zawarte w ustawie obejmie zarówno usługodawców, jaki i podmioty prowadzących rejestry medyczne.

Regulacja ta ma m.in.: ujednolicić systemy lokalnych usługodawców oraz rejestrów medycznych pod względem technicznym oraz funkcjonalności. Zdaniem ministerstwa zdrowia takie ujednolicenie w znaczący sposób ma ułatwić także pacjentowi kontakt z systemem ochrony zdrowia.

Leki dostępne przez internet

Największe kontrowersje budzą jednak dwa zapisy, dotyczyący wysyłkowej sprzedaży leków oraz wprowadzenia centralnych zakupów leków i wyrobów medycznych.

Ustawa zakłada zmiany w prawie farmaceutycznym. Dopuszcza sprzedaż wysyłkową leków dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Senator Andrzej Wojtyła pytał o to, jak ta niepełnosprawność będzie sprawdzana w przypadku formy elektronicznej.

- W ministerstwie zdrowia pracujemy teraz nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept – mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - To rozporządzenie zawiera m.in. załącznik określający specjalne uprawnienia i przepisy, na podstawie których one są nadawane.

Cieszyński tłumaczył, że lekarz, mając do czynienia z osobą z niepełnosprawnościami, będzie mógł specjalnym kodem oznaczyć tę receptę tak, aby była pewność, iż ta osoba posiada uprawnienia niezbędne do skorzystania z tego.

- W pierwotnej treści przepisów jedyną formą było oświadczenie, ale uznaliśmy, że należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie. Chodziło o to, żeby nie było tak, iż jedynie takie oświadczenie będzie taką furtką, umożliwi dostęp do tej wygodnej formy, jaką jest sprzedaż wysyłkowa – mówił Cieszyński.

Kontrowersje budzą centralne zakupy

Ustawa zmienia także zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dając prezesowi NFZ prawo do przeprowadzania centralnych zakupów leków i wyrobów medycznych.

To rozwiązanie krytykowali zarówno producenci leków, jak i wyrobów medycznych. W środę spotykali się z wiceministrem Januszem Cieszyńskim.

O tym, jak mają wyglądać centralne zakupy przeczytaj w wywiadzie z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim>>

 

Zmiany dotyczą także ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna), ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (w części dotyczącej zaopatrzenia i zlecenia napraw wyrobów medycznych) i o zawodach pielęgniarki i położnej (dotyczy badania pacjenta).

Umowy w AOS do 31 grudnia 2019 r.

Ponadto ustawa pozwala NFZ–owi, za zgodą świadczeniodawcy, przedłużyć umowy na udzielanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do 31 grudnia 2019 r.

Nowela dotycząca IKP zakłada ponadto m.in. umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept, nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przewidziano też, że wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w nie, będzie mogło następować również bez badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji.

Ustawa ma wejść co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z włączeniami dla niektórych uregulowań.