Zgodnie z art. 12 ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) - dalej u.o.z.p., który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do 30 kwietnia każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w poprzednim roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie, do 31 marca każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w poprzednim roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Wojewoda weryfikuje tę informację pod względem spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

Wojewoda na podstawie tych informacji przygotowuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Informację zbiorczą oraz opinię wraz z informacjami o zadaniach zrealizowanych przez niego w okresie objętym sprawozdaniem, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do 30 września każdego roku.

Zgodnie z art. 12 u.o.z.p. na podstawie informacji oraz opinii minister właściwy do spraw zdrowia sporządza, co dwa lata, informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 u.o.z.p., zawierającą ocenę zgodności zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c u.ś.o.z. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje informację Radzie Ministrów do 30 listopada roku następującego po ostatnim roku objętym informacją.

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej wojewoda przekazuje swoją opinię w tym zakresie organowi stanowiącemu danej jednostki. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi informację, o której mowa w art. 12 ust. 8 u.o.z.p., nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia jej przez Radę Ministrów.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określono, że informacje z zakresu zdrowia publicznego o zrealizowanych lub podjętych zadaniach gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują w postaci pisemnej i elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Informacje w postaci elektronicznej będą dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo przez teletransmisję.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.