Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020” uwzględniają rozwiązania takie jak dostępność architektoniczna i cyfrowa oraz mechanizm racjonalnych usprawnień. Dokument ma na celu zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach unijnych oraz społeczną i zawodową aktywizację tej grupy.

- Osoby z niepełnosprawnościami stanowią w Polsce około 12 procent populacji. Choć ich sytuacja na rynku pracy stopniowo poprawia się, to zmiany wciąż zachodzą zbyt wolno – nadal tylko co piąta osoba z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo – powiedział wiceminister rozwoju Paweł Chorąży – To niewykorzystany potencjał, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską i Europą – dodał.

Stosowanie wytycznych ma zagwarantować dostępność wszystkich przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich dla każdego potencjalnego odbiorcy, a więc również osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to nie tylko uczestnictwa w projektach unijnych, ale również zapewnienia możliwości korzystania z produktów powstałych w wyniku realizacji tych przedsięwzięć. Wprowadzone rozwiązania obowiązują wszystkie instytucje i podmioty biorące udział w wydatkowaniu środków unijnych.

Czytaj: Ministerstwo Rodziny: powstał zespół ds. Opiekunów Osób Niepełnosprawnych>>>

Zgodnie z „Wytycznymi” wszystkie organizowane w projektach spotkania otwarte oraz inne działania, przy których zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami, mają być realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie. Ponadto wszystkie materiały powinny być opracowane w dostępnej formie (pozwalającej na przykład na odczyt przez programy dla osób z dysfunkcją wzroku) i w różnych formatach (druk powiększony, alfabet Braille’a, tłumaczenie na język migowy lub łatwy, audiodeskrypcję i wersje elektroniczne dokumentów). Transmisje audiowizualne na żywo powinny być zaopatrzone w napisy lub zapewniona powinna być usługa tłumacza migowego albo tłumacza przewodnika. Jeśli zajdzie taka potrzeba, organizator musi też zastosować systemy wspomagające słyszenie (pętle indukcyjne, systemy FM) lub zapewnić usługę asystenta osobistego.

Dla realizacji tych dostępności przewidziane jest także finansowanie w projektach niezbędnych usług dostosowawczych dla osób z niepełnosprawnościami, nieuwzględnionych wcześniej we wniosku o dofinansowanie – jest to tzw. mechanizm racjonalnych usprawnień. Obejmują one między innymi specjalistyczny transport, dostosowanie niedostępnych budynków i infrastruktury komputerowej, obecność asystentów, tłumaczy i przewodników czy dostosowanie akustyczne. Zmianie ulec mogą także procedury i czas wsparcia (np. z powodu konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy), a nawet posiłki, jeśli uwzględnione muszą zostać specyficzne potrzeby żywieniowe wynikające z niepełnosprawności. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika nie może przekroczyć 12 tys. złotych.

Istotna jest również dostępność zasobów cyfrowych – muszą być one dostosowane do standardu WCAG 2.0 i uwzględniać takie aspekty jak możliwość powiększenia czcionki, odpowiedni dobór kolorów i kontrastu czy łatwa do zrozumienia treść. Podobnie wszystkie multimedia powinny spełniać zasady dostępności, na przykład zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących wytycznych oraz animowany filmik informacyjny znajdują się na stronie: www.power.gov.pl/dostepnosc.