Rozwiązania będą realizowały szczególnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 roku, sygn. akt K 38/13 oraz z 18 listopada 2014 roku, sygn. akt SK 7/11.

W wyroku z 21 października 2014 Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wykonanie wyroku Trybunału wymaga podjęcia niezbędnych oraz niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

W wyroku z 18 listopada 2014 roku Trybunał stwierdził, że uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodne z konstytucją.

W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac zostaną rozpatrzone wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć 21 stycznia 2016. W imieniu Minister Rodziny Elżbiety Rafalskiej podsekretarz Stanu, Bartosz Marczuk zadeklarował chęć spotkania ze środowiskami opiekunów. Spotkanie ma się odbyć jak najszybciej, najprawdopodobniej jeszcze w styczniu 2016.