Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz minister zdrowia stwierdził, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i układu nerwowego.

Oznacza to, że warunki środowiskowe, występujące surowce naturalne i klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia leczenia uzdrowiskowego na tym obszarze, i tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.

Czytaj: Frombork stara się o status uzdrowiska >>>

Zgodnie z ustawą uzdrowiskową, na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się 3 rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej oznaczone literami: A, B i C.

Strefa A obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta bądź turysty. Dla tej strefy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 65 procent.

Strefa B to obszar przyległy do strefy „A”, który stanowi jej otoczenie. Jest to teren przeznaczony pod,  niemające negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, obiekty usługowe, turystyczne, rekreacyjne, sportowe i komunalne. Dla tej strefy udział zielni wynosi nie mniej niż 50 procent.

Strefa C to obszar przyległy do strefy „B”, stanowiący jej otoczenie i mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Tutaj udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 45 procent.

Na obszarze ochrony uzdrowiskowej Frombork wyodrębniono strefę A o powierzchni 99,47 ha, z udziałem zieleni na poziomie 70,91 procent, strefę B o powierzchni 697,82 ha, z terenami zielonymi na poziomie 50 procent oraz strefę C o powierzchni 1617,07 ha, ze wskaźnikiem terenów biologicznie czynnych w wysokości 56 procent.
„Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki określone w ustawie uzdrowiskowej. Ma udokumentowane złoża surowców naturalnych – wód leczniczych. W strefie A są złoża wody mineralnej, która ma właściwości lecznicze i może być stosowana do kąpieli leczniczych w schorzeniach narządu ruchu oraz wspomagająco w inhalacjach i kuracjach pitnych.  Są tu  warunki do utworzenia parku zdrojowego. Obszar posiada klimat o właściwościach leczniczych. Frombork leży bowiem w nadmorskim regionie bioklimatycznym, na jego warunki klimatyczne pozytywnie wpływa bezpośrednie sąsiedztwo zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego.

Miasto posiada także plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (chodzi o rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej w strefie A). Spełnia także wymagania środowiskowe określone w przepisach o ochronie środowiska, co oznacza, że w przyszłym, bezpośrednim sąsiedztwie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, warunki środowiskowe będą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach. Posiada także odpowiednią infrastrukturę techniczną w obszarze gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, prowadzi też właściwą gospodarkę odpadami. Posiada też odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej dla przyszłego uzdrowiska, ograniczoną strefą „C”, przebiegającą wzdłuż granicy administracyjnej miasta Frombork oraz po granicy sołectw: Bogdany i Ronin. 

Na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” będą powstawać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, obiekty usługowe (kawiarnie, restauracje, pensjonaty), rozwinie się handel i produkcja rolna. Zwiększy się dbałość o jakość środowiska naturalnego, a zwłaszcza powietrza, wód leczniczych, krajobrazu czy przyrody.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.