W Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowane zostały wzory formularzy oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów do wykorzystania w celu skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Jak informuje NIL, przygotowane wzory formularzy zostały 10 sierpnia br. przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu potwierdzenia ich formalnej poprawności. - Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, lecz nie później niż w dniu 27 sierpnia 2018 r., wzory przygotowanych formularzy, wraz z towarzyszącymi im informacjami opisowymi, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej - wynika z informacji samorządu.