Faktyczne przebywanie na terytorium RP nie będzie przesłanką do uzyskania renty socjalnej
\\

Przepisy regulujące utratę prawa do renty socjalnej w przypadku opuszczenia terytorium Polski zostały uznane za niezgodne z Konstytucją RP. W związku z tym zaszła konieczność zmiany ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do dnia 10 lipca 2013 r. przesłanką nabycia prawa do renty socjalnej i możliwości ubiegania się o to świadczenie był obowiązek zamieszkiwania i jednoczesnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli osoba opuściła terytorium Polski, niezależnie od przyczyny wyjazdu, traciła ona prawo do renty socjalnej. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt P11/12 uznał, iż przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.) regulujące wspomniane przesłanki są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1175) usuwa zapis uzależniający pobieranie renty socjalnej od faktycznego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniany wymóg został również pominięty w stosunku do zamieszkujących na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolny Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, a posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.

Nowelizacja doprecyzowała również przepisy w zakresie przychodów (np. przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego) uzyskiwanych przez osoby uprawnione w odniesieniu do zawieszenia prawa do renty socjalnej z powodu czasowego przebywania poza granicami Polski. W związku z tym pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). W przypadku uzyskania przychodu z tytułów wymienionych w ustawie o rencie socjalnej, w tym również w razie osiągania przychodów za granicą z tych tytułów, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 18 września 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 4 września 2014 r.

\
Data publikacji: 4 września 2014 r.