Do dnia 10 lipca 2013 roku przesłanką nabycia prawa do renty socjalnej i możliwości ubiegania się o to świadczenie był obowiązek zamieszkiwania i jednoczesnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli dana osoba opuściła terytorium Polski, niezależnie od przyczyny wyjazdu, traciła prawo do renty socjalnej. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 czerwca 2013 roku (sygn. akt P11/12) uznał, iż przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.) regulujące wspomniane przesłanki są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja ustawy z 25 lipca 2014 roku o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1175) usuwa zapis uzależniający pobieranie renty socjalnej od faktycznego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg ten został również pominięty w stosunku do zamieszkujących na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolny Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, a posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.


Nowelizacja doprecyzowała również przepisy w zakresie przychodów (np. przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego) uzyskiwanych przez osoby uprawnione w odniesieniu do zawieszenia prawa do renty socjalnej z powodu czasowego przebywania poza granicami Polski.

W związku z tym pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W przypadku uzyskania przychodu z tytułów wymienionych w ustawie o rencie socjalnej, w tym również w razie osiągania przychodów za granicą z tych tytułów, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Ustawa wchodzi w życie 18 września 2014 roku.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl