Czy w związku z likwidacją SP ZOZ-u i rozwiązaniem z pracownikami umów o pracę na podstawie porozumienia stron i zatrudnieniem ich w nowym zakładzie (NZOZ), można wypłacić pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop?


Tak, takim pracownikom należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w wymiarze proporcjonalnym do czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Pracownik nabywa prawo do całego urlopu z dniem 1 stycznia każdego roku. Może on już na początku roku wykorzystać urlop w pełnym wymiarze. Jeżeli tego nie zrobi - w razie rozwiązania z nim umowy o pracę, w tym także na mocy porozumienia stron, przysługuje mu prawo do ekwiwalentu, tj. równowartości pieniężnej za niewykorzystany urlop (art. 171par. 1 k.p.). Prawo to jednak nie obejmuje roszczenia o ekwiwalent za cały urlop, ale jedynie za cześć proporcjonalną do długości zatrudnienia w danym roku u tego pracodawcy.

Tym tematem kilkakrotnie zajmował się Sąd Najwyższy. I tak w wyroku z dnia 19 lutego 1980 r. (I PRN 9/80, OSNC 1980/7-8/149) stwierdził, że nowy "zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy. W takiej sytuacji na poprzednim zakładzie pracy spoczywa obowiązek wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, jeśli niewykorzystanie tego urlopu w naturze nastąpiło z przyczyn określonych w art. 171 k.p.", i podobnie w wyroku z dnia z dnia 27 listopada 1980 r. (I PRN 124/80, OSNC 1981/6/113) - "z treści art. 171 k.p. wynika, że nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, chociażby stosunek pracy w dotychczasowym zakładzie został rozwiązany na mocy porozumienia stron w wyniku porozumienia zakładów pracy, chyba że porozumieniem między zakładami - za zgodą zainteresowanego pracownika - objęto obowiązek nowego zakładu udzielenia pracownikowi nie wykorzystanego urlopu, do którego nabył prawo w dotychczasowym zakładzie".

Jeżeli wspomniane w cytowanym uzasadnieniu do wyroku porozumienie pomiędzy pracodawcami nie zostało zawarte albo pracownik zgody na nie odmówił, za niewykorzystany urlop wypoczynkowy u dotychczasowego pracodawcy, w chwili rozwiązania stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1997 r. III ZP 26/97, OSNP 1998/5/145).