Natomiast ekonomia opieki zdrowotnej, według autorki, zajmuje się analizowaniem funkcjonowania systemu zdrowotnego oraz sposobami finansowania świadczeń zdrowotnych w różnych systemach organizacyjnych ochrony zdrowia.

„Współczesne badania z zakresu ekonomii opieki zdrowotnej w przeważającej części poświęcone są charakterystyce powiązań pomiędzy ekonomicznymi uwarunkowaniami gospodarki narodowej lub/i sfery ochrony zdrowia a zdrowiem (w szerokim znaczeniu) i chorobami. Różnorodność podlegających badaniom problemów występujących w sektorze zdrowia skłania do prowadzenia prac interdyscyplinarnych oraz wypracowania odpowiednich narzędzi badawczych bądź adaptacji specyficznych instrumentów oddziaływania. Obecnie w analizach ekonomicznych wiele uwagi poświęca się wartościowaniu zdrowia w kategoriach finansowych oraz oddziaływaniu różnych uregulowań prawnych na kształtowanie się podaży i świadczeń medycznych i popytu na nie. Bardzo często poddaje się ocenie wpływ decyzji rządowych na politykę zdrowotną oraz kształtowanie się form opieki medycznej i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.” – czytamy we wstępie do publikacji.

Dowiedz się więcej z książki
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Autorka podkreśla, że działalność w sferze ochrony zdrowia, poprzez analogię do działalności typowo ekonomicznej, może podlegać również stale powtarzającym się, wzajemnie powiązanym fazom: produkcji, podziału, wymiany, konsumpcji. 

Celem publikacji jest prezentacja wybranych  aspektów teoretycznych współczesnej ekonomii zdrowia i opieki zdrowotnej na podstawie odpowiednich pozycji literatury światowej i polskiej. Omawiane zagadnienia mają charakter ogólny i koncentrują się na wskazaniu możliwości wykorzystania teorii ekonomicznych do analizowania różnych problemów występujących w sektorze zdrowia.

W drugim wydaniu książki - rozszerzonym i uaktualnionym - zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozpoczynając od zdefiniowania i uporządkowania pojęć i definicji, zwracając również uwagę na zastosowania teorii normatywnej, teorii dobrobytu oraz dodatkowego dobrobytu. Rozważania wstępne zostały rozszerzone o charakterystykę modeli systemów zdrowotnych i wybrane koncepcje dotyczące ewolucji systemów zdrowotnych. Na tym tle zdefiniowano kategorię zdrowia, określono sposoby jego pomiarów i wyrażono jego stan w kategoriach pieniężnych.

Struktura i układ treści tworzą całość podporządkowaną głównemu celowi pracy, jakim jest zastosowaniu teorii ekonomicznej dla analizowania specyficznych problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych. Ogólne teorie ekonomiczne powiązane z poszczególnymi dobrami i rynkami świadczeń zdrowotnych mogą być wykorzystane do analizy każdego systemu zdrowotnego, bez względu na strukturę organizacyjno-funkcjonalną. Każdy rozdział publikacji stanowi samodzielną całość i pozwala na oddzielną analizę omawianych problemów. Powiązania logiczne poszczególnych części i hierarchizacja omawianych treści tworzą całość odzwierciedlającą problemy nurtujące sektor zdrowia Publikacja przeznaczona jest dla wykładowców i studentów studiów ekonomicznych, zarządzania, zdrowia publicznego i nauki o zdrowiu oraz dla osób zajmujących się problematyką ekonomiczną sektora zdrowia ze względu na zainteresowania, jak i charakter pracy zawodowej.

Książka jest dostępna w przedsprzedaży w Księgarni Profinfo.

Planowana data jej wydania to 1 lutego 2016.

Informacja o autorce

Jadwiga Suchecka to profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorka ekspertyz i publikacji z zakresu ekonometrii zdrowia i opieki zdrowotnej, ekonomii zdrowia, statystyki i ekonometrii przestrzennej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonomii ochrony zdrowia, ekonomii i finansów publicznych, ekonomiki ubezpieczeń, ekonometrii i statystyki.