Nowelizacja powstawje w związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (TOZ).
Celem dyrektywy jest zapewnienie swobody dostępu do usług zdrowotnych na terenie innych państw członkowskich przy zachowaniu możliwości refundacji kosztów świadczeń przez płatnika w państwie, któremu pacjent podlega (w Polsce będzie to NFZ). Jednocześnie dyrektywa nie ogranicza rodzaju świadczeń, z których pacjent może skorzystać w innym państwie członkowskim: będą to zarówno świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również świadczenia szpitalne (chodzi tu oczywiście o świadczenia gwarantowane w kraju ubezpieczenia pacjenta). Świadczeń zdrowotnych podlegających refundacji w ramach TOZ będzie mógł także udzielać podmiot komercyjny. Refundacja świadczenia będzie odbywać się na poziomie stawek przyjętych u płatnika kraju, któremu pacjent podlega. Dyrektywa wprowadza jednak także pewne ograniczenia w zakresie refundacji świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie innego kraju członkowskiego (poprzez uzyskanie stosownej zgody). W związku z obowiązkiem wdrożenia powyższej dyrektywy konieczne będzie dostosowanie polskich przepisów do założeń przyjętych w dyrektywie. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pojawić muszą się przepisy regulujące zwrot kosztów TOZ oraz przepisy dotyczące krajowego punktu kontaktowego do spraw TOZ. Z kolei w ustawie o działalności leczniczej konieczne jest dodanie przepisów w zakresie nałożonego przez dyrektywę obowiązku informowania przez podmioty pacjentów o rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, zakresie świadczeń, opłatach za dostęp do dokumentacji medycznej oraz opłatach za świadczenia opieki zdrowotnej (poprzez wywieszenie stosownej informacji w widocznym miejscu oraz na stronach internetowych). Pacjenci zyskają też możliwość dostępu do informacji o stosowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych, o wpisie podmiotu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz o zawartej przez podmiot umowie OC. Powyższa dyrektywa powinna być wdrożona najpóźniej do dnia 25 października 2013 r.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.mz.gov.pl,