Dokument taki powinien mieć charakter ogólny, czyli  powinien upoważniać do dostępu do dokumentacji medycznej, bez wskazania szczegółowej nazwy placówki medycznej i zawierać przynajmniej imię i nazwisko, numer dowodu oraz pesel osoby, która na tej podstawie otrzyma upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Doświadczenia Rzecznika Praw Pacjenta wskazują, że po przedstawieniu upoważnienia złożonego w innej placówce medycznej dokumentacja pacjenta jest udostępniana osobie wskazanej w upoważnieniu.

Gdy placówka medyczna, mimo przedłożenia przez osobę zainteresowaną stosownego upoważnienia, nie udostępnia dokumentacji medycznej, należy niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z bezpłatną Infolinią Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 800-190-590 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21. Dyżurujący na infolinii pracownicy Biura udzielą porady w tym zakresie, a także wskażą przysługujące środki prawne, aby jak najszybciej umożliwić dostęp do dokumentacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

W przypadku gdyby placówka medyczna nadal odmawiała dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, należy w tej sprawie wystąpić z pisemnym wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta (Forumlarz DOC 27,5 KB), który przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym, który odmówił dostępu do dokumentacji medycznej.

Osoba upoważniona może także skorzystać z innej drogi prawnej i złożyć skargę na bezczynność placówki medycznej do właściwego dla siedziby podmiotu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rzecznik przypomina także, że prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma każdy pełnoletni pacjent. W przypadku pacjentów małoletnich uprawnienie to przysługuje przedstawicielom ustawowym, na przykład rodzicom czy opiekunom prawnym.

Pacjent może także upoważnić inną dorosłą, niespokrewnioną osobę, aby ta mogła uzyskać dostęp do jego dokumentacji medycznej.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Polsce, w przypadku ciężkiej choroby lub stanu, w przypadku którego może zachodzić obawa śmierci, należy wcześniej zadbać o to, aby uzyskać upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r. (sygn. II OSK 1539/13)

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. VII SAB/Wa 217/12).

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 r. (II SAB/Rz 29/10)