Projekt zgłoszony przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pod nazwą „Akredytacja PCA Zakładu Fizyki Medycznej DCO na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005” był nominowany w kategorii zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów. Uzyskanie akredytacji jest bowiem dowodem na to, że zabiegi radioterapii przeprowadzane w placówce są bezpieczne dla pacjentów.

W radioterapii onkologicznej podstawowe znaczenie dla pacjenta ma bezpieczna realizacja napromieniania. W przypadku leczenia chorych przy użyciu wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego poprawność specyfikacji dawki oraz nadzór nad bezpiecznym leczeniem, są nadzwyczaj ważnym zadaniem nie tylko dla lekarzy radioterapeutów, ale przede wszystkim dla fizyków medycznych.

Zadaniem fizyka jest poprawne przygotowanie przyspieszaczy liniowych, obliczenie dawki dla konkretnego pacjenta oraz dozymetryczna weryfikacja i kontrola realizowanego napromieniania.

U podstaw poprawnej specyfikacji dawki leży rzetelna dozymetria mocy dawki przyspieszacza liniowego. Poprawnie wykonana kalibracja to adekwatnie stosowane procedury dozymetryczne opisane normatywnymi aktami międzynarodowymi w postaci zaleceń i raportów, stosowanie odpowiednio wykalibrowanej aparatury.
18 lutego 2011 roku zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia określające, że warunkiem bezpieczeństwa chorych jest wykonywanie pomiarów dozymetrycznych przez podmiot posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium badawczo-pomiarowego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akredytacja Zakładu Fizyki Medycznej wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, obejmuje działania z zakresu dozymetrii, czyli czynności, które mają doprowadzić do precyzyjnego określenia dawki emitowanej przez akcelerator, która to potem dawka musi być dokładnie obliczona na potrzeby danej sytuacji klinicznej. Błędne specyfikowanie dawki w kontrolach dozymetrycznych, może w konsekwencji prowadzić do systematycznego błędu populacyjnego i błędu w leczeniu, dlatego nadzór nad poprawnością realizacji tych procedur jest taki ważny. Poddanie się weryfikacji Polskiego Centrum Akredytacji oznacza, że najistotniejsze parametry fizyczne opisujące rozkład dawki promieniowania, któremu poddaje się leczonych pacjentów, zostały w bardzo precyzyjny sposób opisane oraz zweryfikowane przez wykwalifikowanych pracowników Zakładu Fizyki Medycznej i dodatkowo ocenione przez zewnętrznych audytorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat ten Zakład Fizyki Medycznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu uzyskał 21 listopada 2013 roku. Realizacja projektu związana z uzyskane akredytacji trwała od maja 2012 roku do czerwca 2013 roku. Koszt projektu wyniósł 17 670 zł i został sfinansowany ze środków własnych Centrum.

W celu wdrożenia projektu pełnomocnik ds. zarządzania jakością wraz z zespołem pracowników Zakładu Fizyki Medycznej uczestniczył w szkoleniach z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 przedstawiających przede wszystkim różnice z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Przeprowadzono wdrożenie wielu dokumentów opisujących procesy wraz z wzajemnymi powiązaniami, udokumentowano realizowane pomiary fizyczne. Został zaplanowany i przeprowadzony audyt wewnętrzny uwzględniający wymagania obu norm, na podstawie którego ustalono brakujące zasoby do wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W konsekwencji uzupełniono sprzęt dozymetryczny oraz dokumentację w formie dowodów dla prowadzonych pomiarów. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego łączy się z wprowadzeniem licznych procedur i regulacji w obrębie Zakładu oraz procesów wspomagających, zbudowaniem efektywnego nadzoru nad obiegiem dokumentacji oraz skompletowaniem certyfikowanych urządzeń pomiarowych.

Celem konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Konkurs skierowany był do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tegorocznej II edycji konkursu oceniano projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl